Το SAFEYOU ανέπτυξε τις παρακάτω υποδείξεις για “καλές πρακτικές”, για να βεβαιωθείτε ότι τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες τρεις αρχές:

  • Βιωματική μάθηση
  • Αντανάκλαση
  • Κριτική σκέψη και αξιολόγηση

SAFE YOU DOs and DON’Ts of Workshops