ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ SAFE YOU

Το εκπαιδευτικό εργαλείο SAFE YOU TOOL αποτελείται από 12 σεμινάρια, χωρισμένα σε 8 ενότητες. Στο σύνολό τους, τα σεμινάρια αυτά αναλύουν την Χρήση Ουσιών Βελτίωσης της Εμφάνισης και της Απόδοσης (ΟΒΕΑ) σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών και κοινωνικών πλαισίων.

Ο απώτερος σκοπός του εκπαιδευτικού εργαλείου SAFE YOU TOOL είναι να αυξηθεί ο βαθμός εξοικείωσης των νέων ανθρώπων σε πληροφορίες σχετιζόμενες με την υγεία, και να προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κινήτρων, καθώς και ικανοτήτων απόκτησης, πρόσβασης, κατανόησης και χρήσης πληροφοριών, σχετικά με τους τρόπους που οδηγούν στην αυτό-διατήρηση της υγείας και της ευεξίας μακροπρόθεσμα.

Το εργαλείο αυτό έχει βασιστεί στην αξία της γνώσης και το γνωμικό μας «Κατανοήστε το σώμα. Κατανοήστε την ουσία.» – το οποίο προωθεί την λήψη τεκμηριωμένων και ολιστικών αποφάσεων για την χρήση ΟΒΕΑ. Τα εργαλείο αυτό συνυπολογίζει εκτός από την απόδοση, τη επίδραση των ουσιών στην σωματική και ψυχολογική υγεία των χρηστών. Σε αυτή την διαδικασία, το SAFE YOU TOOL αναγνωρίζει πως η Χρήση ΟΒΕΑ δεν είναι μια χαρακτηριστική χρήση-μη χρήση απόφαση, αλλά ένα συνεχές όπου η λήψη αποφάσεων σχετίζεται με το ποιες ουσίες είναι πιο αποδεκτές από άλλες, ή ποιες ουσίες λαμβάνονται για να αποφευχθεί ή λήψη έτερων ουσιών.

Κάθε ενότητα υποστηρίζεται από ένα η δύο πλάνα σεμιναρίων, συνοδευόμενα από μεικτού τύπου εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. διαφάνειες PowerPoint, προτεινόμενη βιβλιογραφία, case studies, και βίντεο), καθώς και οδηγίες αξιολόγησης – εργαλεία αξιολόγησης. Οι ενότητες υιοθετούν μια κριτική στάση ώστε να ενθαρρύνουν και να διατηρούν έναν ανοιχτό διάλογο – αντί ενός διδακτικού μονολόγου – σχετικά με την Χρήση ΟΒΕΑ.

Οι θεματικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί να διαρκούν 45 λεπτά, έχοντας επιπροσθέτως ασκήσεις που μπορούν να γίνουν μετά το πέρας τους για να διευκολύνουν την ανεξάρτητη μάθηση. Αν και οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί να παραδίδονται από κάποιον εισηγητή, είναι εξίσου κατάλληλες για ατομικά οδηγούμενη μάθηση.

Τύποι ΟΒΕΑ και παρενέργειες στην υγεία

Γιατί οι ΟΒΕΑ είναι τόσο Δημοφιλείς

Διατήρηση της υγείας ή Ανθρώπινη Απόδοση

Το Σώμα ως Μηχανή

Στα παρασκήνια: Αποκαλύπτοντας την Αλήθεια

Οι συνέπειες της χρήσης ΟΒΕΑ

Η μετουσίωση σε ΟΒΕΑ ειδικό

Με φυσικό τρόπο: Αθλητισμός χωρίς ΟΒΕΑ